Monday, December 17, 2018

Tuyển dụng

Tuyển dụng
Chúng tôi thích nếu khách hàng cung cấp một bộ đầy đủ các tập tin, với một danh sách tập tin (ví dụ như một bảng tính) và gửi cho chúng tôi. Bằng cách này chúng ta có thể đảm bảo, chúng tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ tập tin và nó là một vấn đề đơn giản cho cả hai bên để theo dõi việc hoàn thành và giao hàng của nội dung