Monday, December 17, 2018

Dịch vụ phiên dịch

Dịch vụ phiên dịch
Biên dịch là nghệ thuật của kinh nghiệm sách vở còn phiên dịch là nghệ thuật của cuộc sống vì thế để dịch hoặc tham gia dịch thành công cho bất kỳ lĩnh vực nào bạn chắc chắn phải hiểu và có kinh nghiệm về nó. Lựa chọn phiên dịch phải chọn theo kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan, khả năng ngôn ngữ, hiểu biết xã hội, sự linh hoạt và cả cách ứng xử trong giao tiếp…Làm thế nào để bạn có thể thành công trong cuộc đàm phán hay hội nghị sắp tới? Các lĩnh vực phiên dịch mà công ty dịch thuật perso đang cung cấp :